การเผยแพร่

หน่วยงานที่ได้รับบอร์ดเกม หรือร่วมใช้บอร์ดเกม The Rumor Villages

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • โรงเรียนมหิศราธิบดี จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนดงบัง (สว่างวิทยา) จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนท่าลาด จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

 • สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

 • โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชลบุรี

 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.นครราชสีมา

 • โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ

 • มูลนิธิฟรีดิช เนามัน (ประเทศไทย)

สถาบันหรือหน่วยงานที่สนใจรับบอร์ดเกม ติดต่อได้ทาง e-mail :: player@newmeeple.com