บอร์ดเกม The Rumor Villages หรือหมู่บ้านข่าวลือ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่เยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป  โดยเนื้อหาของบอร์ดเกมอิงจากหนังสือ "คู่มือภาคปฏิบัติ นักตรวจสอบข้อเท็จจริง" (2561) โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ และเจษฎา ศาลาทอง  ในหัวข้อ 3 เสาหลักดักข่าวลวง

เพื่อให้ผู้เล่น สามารถจดจำ 3 เสาหลักในการตรวจสอบข่าวลือ ได้แก่ ต้นตอ แหล่งที่มา และวิธีการตรวจสอบเนื้อหา ได้ ด้วยการค้นหาทั้ง 3 เสาหลักซ้ำ ๆ  จนคุ้นเคย และเรียนรู้ผลกระทบของข่าวลวง ได้แก่ เสียชีวิต/เสียสุขภาพ เสียเงิน/เสียเวลา เสียชื่อเสียง รวมถึงเรียนรู้ถึงข้อเสียเมื่อใช้อารมณ์ต่าง ๆ ในการตัดสินข่าวลือ ผ่านการเล่นบอร์ดเกมร่วมกัน

finaledit2 Rumorvillages (1).mp4

วิธีเล่น : How to play

บอร์ดเกม The Rumor Villages หรือหมู่บ้านข่าวลือ  ผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้นำชุมชนที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบเรื่องราวที่มีการเล่าลือภายในหมู่บ้าน ก่อนที่จะกระจายเรื่องราวที่ไม่ใช่ความจริงและส่งผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสียชีวิต เสียสุขภาพ เสียเงิน เสียเวลา หรือเสียชื่อเสียง

ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันค้นหาองค์ประกอบการตรวจสอบเรื่องราว ซึ่งได้แก่ ต้นเรื่อง ช่องทางการรับเรื่อง และวิธีตรวจสอบเนื้อหา ให้ได้ครบ ก่อนที่จำนวนข่าวลือจะกระจายจนครบทุกชุมชน

แนวคิดในการพัฒนาบอร์ดเกม

รายการเล่าสื่อกันฟัง โดยดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ The Rumor Villages บอร์ดเกมเสริมทักษะการรู้เท่าทันื่อ  ผลงานผู้รับทุนประจำปี 2562  โดย ภณิดา แก้วกูร และคณะ  

ออกอากาศทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง99  วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

คู่มือการเล่น (e-Book)