ลงทะเบียนอบรมและ
รับบอร์ดเกม
(25 ม.ค.2566) Free

เรียนเชิญสถาบันการศึกษาที่สนใจ ร่วมทดลองใช้และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบอร์ดเกม The Rumor Villages ให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้จริง

  • เข้าร่วมอบรมแนวคิด "การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Check)" ซึ่งเป็นแนวคิดต้นแบบการพัฒนาบอร์ดเกม จาก คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (รายการชัวร์ก่อนแชร์) และ ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  • ได้รับบอร์ดเกม The Rumor Villages ไปทดลองใช้สอน สถาบันละ 1 ชุด และรอรับชุดบอร์ดเกมที่ปรับปรุงแล้วอีก 1 ชุด

พบกันวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ห้องนกยูง 3-4
โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล21 นครราชสีมา

สอบถาม panida.k@nrru.ac.th หรือ โทร 0866800829

บอร์ดเกม The Rumor Villages หรือหมู่บ้านข่าวลือ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่เยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเนื้อหาของบอร์ดเกมอิงจากหนังสือ "คู่มือภาคปฏิบัติ นักตรวจสอบข้อเท็จจริง" (2561) โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ และเจษฎา ศาลาทอง ในหัวข้อ 3 เสาหลักดักข่าวลวง

เพื่อให้ผู้เล่น สามารถจดจำ 3 เสาหลักในการตรวจสอบข่าวลือ ได้แก่ ต้นตอ แหล่งที่มา และวิธีการตรวจสอบเนื้อหา ได้ ด้วยการค้นหาทั้ง 3 เสาหลักซ้ำ ๆ จนคุ้นเคย และเรียนรู้ผลกระทบของข่าวลวง ได้แก่ เสียชีวิต/เสียสุขภาพ เสียเงิน/เสียเวลา เสียชื่อเสียง รวมถึงเรียนรู้ถึงข้อเสียเมื่อใช้อารมณ์ต่าง ๆ ในการตัดสินข่าวลือ ผ่านการเล่นบอร์ดเกมร่วมกัน

finaledit2 Rumorvillages (1).mp4

วิธีเล่น : How to play

บอร์ดเกม The Rumor Villages หรือหมู่บ้านข่าวลือ ผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้นำชุมชนที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบเรื่องราวที่มีการเล่าลือภายในหมู่บ้าน ก่อนที่จะกระจายเรื่องราวที่ไม่ใช่ความจริงและส่งผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสียชีวิต เสียสุขภาพ เสียเงิน เสียเวลา หรือเสียชื่อเสียง

ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันค้นหาองค์ประกอบการตรวจสอบเรื่องราว ซึ่งได้แก่ ต้นเรื่อง ช่องทางการรับเรื่อง และวิธีตรวจสอบเนื้อหา ให้ได้ครบ ก่อนที่จำนวนข่าวลือจะกระจายจนครบทุกชุมชน

แนวคิดในการพัฒนาบอร์ดเกม

รายการเล่าสื่อกันฟัง โดยดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ The Rumor Villages บอร์ดเกมเสริมทักษะการรู้เท่าทันื่อ ผลงานผู้รับทุนประจำปี 2562 โดย ภณิดา แก้วกูร และคณะ

ออกอากาศทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง99 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

คู่มือการเล่น (e-Book)