Activities

แนวคิดใน
การพัฒนาเกม

ปรับแต่งจากแนวคิดการออกแบบ (Design Thinking) ด้วยการศึกษาผู้เล่น ระดมสมองเพื่อสร้างต้นแบบ
นำไปทดลองเล่น และปรับแก้

ขั้นออกแบบ

ศึกษาเนื้อหา และสังเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ปรับแต่งเข้าสู่รูปแบบของบอร์ดเกม จากนั้นนำไปทดลองเล่นเพื่อบันทึกความสนใจของผู้เล่น พร้อมทั้งจัดทำแบบสังเกตการเล่น แบบสัมภาษณ์การเล่น และนำมาปรับปรุง เพื่อนำกลับไปทดลองเล่นซ้ำ

คณะทำงานออกแบบเนื้อหาร่วมกับกลไกเกม

ออกแบบกลไกเกม โดยคำนึงถึงความสำคัญของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

ทดลองสร้างต้นแบบ

ทดลองเล่นกับผู้เล่นกลุ่มเล็ก (ไม่เกินครั้งละ 6 คน) สังเกตและบันทึกการเล่น

ปรับแก้กลไกเกมให้
เหมาะสมกับการนำเสนอเนื้อหา

ปรับแก้กลไกเกมให้
เหมาะสมกับการนำเสนอเนื้อหา

จัดทำแบบบันทึกเชิงสถิติ เช่น ระยะเวลา ผลแพ้ชนะ เพื่อหาความสมดุลของเกม

นำเสนอผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ขั้นนำต้นแบบไปทดลองเล่น

โดยนำกลไก และเรื่องราวของเกมที่ได้ออกแบบและปรับแก้ในเบื้องต้น ไปทดลองเล่นกับกลุ่มผู้เล่นจำนวนมากขึ้น โดยกำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เล่น ประสบการณ์การเล่นเกมของผู้เล่นที่แตกต่างกัน และทดสอบความรู้ก่อนและหลังเล่นเกม รวมถึงทำแบบสังเกตและแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงต้นแบบระหว่างการทดลองเล่นแต่ละครั้ง

ขั้นเผยแพร่เกม

นำเกมที่ปรับแก้ และผลิตด้วยวัสดุที่คงทน ไปเผยแพร่ยังสถานศึกษาต่าง ๆ โดยระหว่างการเผยแพร่ยังคงทำการทดสอบและสังเกตการเล่นเพื่อนำมาปรับปรุงกลไกเกม

project_report.pdf